Terénní program a klub Autobus

Dospívajícím nabízíme podporu a pomoc v situacích, ve kterých si nevědí rady. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Pořádáme pro děti a dospívající volnočasové a vzdělávací aktivity, které je baví. Nabízíme jim smysluplné a bezpečné trávení volného času. Poskytujeme jim prostor pro nalezení nových kamarádů.

Služba je poskytována ZDARMA. Obrátit se na nás může dospívající nebo rodič z Prahy 14, 21, Klánovic nebo Běchovic.

Jak pracujeme

Klub

Klub je v první řadě prostor, kam neprší. Jedna místnost nebo i dvě.
Představte si prostor, kde jste trávili čas, když jste dospívali. Obývací pokoj u vás doma, dětský pokoj u vašeho kamaráda nebo skautskou klubovnu. Přidejte gauč, stolní fotbálek, počítač, výtvarné potřeby a deskové hry.
Klub je však tvořen především lidmi a jejich příběhy. Je to místo, kam mohou děti a mladí lidé v určenou dobu přijít, trávit čas se svými vrstevníky a realizovat to, co je baví. Mají zde oporu v pracovnících, se kterými mohou sdílet své radosti a starosti.

Terén

Pracovník vyráží do lokality, snaží se ji poznat a mapovat, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas. Zjišťuje, co mladí lidé potřebují, reagují na ně a podněcují je k aktivnímu řešení situace a zájmu o své okolí.

Kdo k nám chodí

Děti a mladí lidé od 9 do 26 let, kterým chybí prostor pro aktivní trávení volného času. Některým z nich chybí člověk, kterému by se mohli svěřit. Potřebují oporu a podporu v dospívání – v oblasti vztahů ve skupině, školy, návykových látek a zodpovědnosti za své chování.

Koho potkáváme v terénu

Mladé lidi od 9 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas převážně venku, často pasivně, ve skupině vrstevníků. Často mají zkušenosti s rizikovým chováním jako je chození za školu, užívání návykových látek, poškozování veřejného prostoru. Mladí dospělí zase řeší problémy při vstupu na trh práce.

Co se u nás dá dělat?

 • trávit volný čas
 • probrat cokoliv, co se zrovna děje
 • nechat si pomoct se školou (doučování, úkoly, referáty)
 • poznat nové lidi
 • zahrát si fotbálek nebo deskovky
 • vyrábět a tvořit
 • poradit se o čemkoliv
 • odpočinout si
 • svěřit se o problémech

Co podnikáme?

 • výlety a vícedenní výjezdy
 • přespávačky
 • turnaje v rámci Ligy férového fotbalu
 • fotbalové tréninky
 • koloběžkové závody
 • akce pro celou komunitu
 • a mnoho dalších aktivit!

Co se v Autobusu aktuálně děje

27. 1. 2020 / autobus, neposeda

NZDM Autobus se v únoru stěhuje!

Nově nás najdete na adrese U Hostavického potoka 830/24, v novostavbách nedaleko jahodnického workoutu. Přeparkovaný klub Autobus otevíráme v pondělí 10.2.
Přečíst článek
17. 12. 2019 / autobus, hopo, krizovatka, neposeda

Děkujeme, že jste byli v roce 2019 s námi

A přejem vám veselé svátky a úspěšný rok 2020!
Přečíst článek
24. 11. 2019 / autobus, hopo, krizovatka, neposeda

Ve Sbírce potravin jste nám přispěli více než půl tunou

V sobotu 23.11. jsme v rámci Národní potravinové sbírky vybrali 517kg potravin a hygienických prostředků pro naše klienty. Děkujeme všem,...
Přečíst článek
1 2 3 9

Veřejný závazek

Poslání – Proč tu naše služba je?

Dospívání je významné životní období. Přináší mnoho zátěžových situací a nových výzev.
V Nízkoprahovém klubu a Terénním programu AUTOBUS se snažíme o to, aby dospívající úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se dospívající rizikovým způsobem nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Pracujeme s mladými lidmi od 9 do 26 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21, a kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Cílová skupina

Cíle

 1. Dospívající, se kterými pracujeme, vědí, jaké důsledky může mít rizikové chování, usilují o to, aby se chovali nerizikovým způsobem v běžném životě i v náročných životních situacích.
 2. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou přesvědčeni o tom, že dokáží ovlivnit svůj život vlastními silami.
 3. Dospívající, se kterými pracujeme, umí požádat o podporu v situacích, ve kterých si nejsou jisti a které jsou pro ně náročné.
 4. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou se svým životem spokojení. Pokud vnímají, že
  s některými oblastmi života spokojeni nejsou, usilují o jejich zlepšení.

 

Cílová skupina

Pracujeme s dospívajícími, kteří

 1. jsou ve věku od 9 do 26 let a čelí mnoha vývojovým úkolům;
 2. žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21;
 3. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací
 • chovají se rizikovým způsobem (např. šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.),
 • nejsou spokojeni se svým životem,
 • myslí si, že svůj život nemohou sami svým chováním ovlivnit,
 • nemluví o tom, co prožívají a co je trápí,
 • znají jen několik možností zvládání zátěžových situací, které jsou většinou rizikové
  (např. agrese, užívání návykových látek).

 

S kým nepracujeme?

S lidmi do 8 let a od 27 let, kteří nežijí nebo netráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21, a kteří nejsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací.

A dále nepracujeme:

 • s dospívajícími pod vlivem návykových látek, jejichž stav neumožňuje navázat vzájemný kontakt v rámci pravidel a zásad služby,
 • s dospívajícími, kteří se vůči nám nebo ostatním chovají ohrožujícím způsobem,
 • s dospívajícími ve špatném zdravotním stavu, který by mohl ohrozit druhé.

Aktuálně je přerušeno čerpání služby:

– intoxikovaným klientům, jejichž stav neumožňuje navázat vzájemný kontakt v rámci pravidel a zásad služby,
– klientům, kteří se vůči pracovníkům nebo ostatním chovají ohrožujícím způsobem,
– klientům ve špatném zdravotním stavu, který by mohl ohrozit druhé.

 

Zásady poskytování služby

 • Usilujeme o maximální možnou nízkoprahovost, tedy o maximální možnou dostupnost služby v čase a prostoru, bez bariér ekonomických (sociální služby jsou zdarma), sociálních (postavení a orientace ve společnosti), psychologických (např. možnost zůstat v anonymitě, respekt k vůli a názorům a rozhodnutím klienta, k jeho soukromí).
 • Principem naší práce je partnerský přístup – přistupujeme k našim klientům jako k sobě rovným, předáváme jim veškeré informace, které se jich týkají, ptáme se na jejich názory, postoje.
 • Usilujeme o maximální možnou bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb. Klademe důraz na prevenci.
 • Při práci dbáme na dodržování etických norem – respektujeme etický kodex organizace, etické otázky jsou předmětem intervizí, metodických porad a externě vedené supervize.
 • Služby plánujeme a poskytujeme v kontextu lokality – zajímáme se o místní komunitu,  snažíme se přispívat k jejímu zdravému vývoji a reagovat na její potřeby.

Způsoby poskytování služby

Sociální službu poskytujeme:

 • ambulantní formou – nízkoprahový klub
 • terénní formou – terénní program

Práva a povinnosti klientů

Naši klienti mají v průběhu využívání služby právo:

– zůstat v anonymitě (využívat službu pouze pod křestním jménem nebo přezdívkou)
– mluvit s pracovníky (povídat si, poradit se, požádat o pomoc)
– zapojovat se do dění dle vlastního uvážení (nezapojovat se, ovlivňovat dění kolem sebe)
– stěžovat si na cokoliv, co se jim nelíbí
– vědět, jaké záznamy si o naší spolupráci pořizujeme

Povinnosti, které musí klienti splňovat, aby mohli využívat našich služeb:

– uzavřít smlouvu o poskytování služeb
– dodržovat pravidla
– respektovat pokyny pracovníků

Základní pravidla využívání našich služeb:

– žádné násilí
– žádné návykové látky
– žádné ničení majetku
– dodržování respektu

V případě porušení pravidel mají pracovníci možnost udělit následující sankce:

– přerušení čerpání služby
– alternativní sankce (například náhrada způsobené škody)
– ukončení spolupráce (v případě hrubého porušení pravidel)

Podmínky ukončení spolupráce:

– klient má právo ukončit spolupráci kdykoliv bez udání důvodu – v takovém případě o tom informuje pracovníka ústně, případně písemnou formou přes některý z komunikačních kanálů
– pracovníci mohou ukončit spolupráci s klientem v následujících případech:
– klient hrubě porušil pravidla
– klient nemá s pracovníky na čem pracovat
– klient nevyužil žádné služby po dobu 12 měsíců
– klient dosáhne 27 let (na tuto situaci je předem upozorněn a v případě potřeby mu pracovník pomůže vyhledat jinou návaznou službu)
– organizace se dostane do závažných problémů (dlouhodobá nemoc pracovníků, nedostatek financí, výpověď smlouvy o pronájmu prostor, apod.)

Kdo stojí za programem Autobus

Bc. Jakub Vokurka

vedoucí Autobusu, sociální pracovník

email: jakub@neposeda.org
mobil: 778 538 275

Bc. Karolína Matochová

zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice

email: karolinam@neposeda.org

Bc. Václav Samuel Sládek

sociální pracovník

email: samuel@neposeda.org

Tereza Krýdová

pracovnice v sociálních službách

email: tereza@neposeda.org

Kvalita & profesionalita

Neustále pracujeme na rozvoji našich služeb. Autobus na podzim roku 2018 úspěšně prošel rozvojovým auditem České asociace streetwork (87 %): „Zařízení zaslalo předem velmi kvalitně a konkrétně zpracovanou metodiku, která je šitá na míru konkrétním podmínkám služby. Zařízení usiluje o neustálé zlepšování kvality své služby a pracovníci spolu o dalších možnostech rozvoje hodně komunikují, což se na kvalitě služby pozitivně odráží. Domníváme se, že zařízení poskytuje klientům kvalitní služby, na jejichž zkvalitňování dále pracuje a vnímáme velký potenciál současného týmu.“

Nízkoprahový klub

Pondělí 13:00-18:00
Úterý 13:00-18:00
Středa 13:00-18:00 (individuální konzultace)
Čtvrtek 13:00-18:00

Adresa: Českobrodská 367 – Hostavice
Telefon: 778 538 275
E-mail: autobus@neposeda.org

Terénní program

Úterý 13:00-18:00
Středa 13:00-18:00
Čtvrtek 13:00-18:00