Terénní program a klub Autobus

Dospívajícím nabízíme podporu a pomoc v situacích, ve kterých si nevědí rady. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Pořádáme pro děti a dospívající volnočasové a vzdělávací aktivity, které je baví. Nabízíme jim smysluplné a bezpečné trávení volného času. Poskytujeme jim prostor pro nalezení nových kamarádů.

Služba je poskytována ZDARMA. Obrátit se na nás může dospívající nebo rodič z Prahy 14, 21, Klánovic nebo Běchovic.

Jak pracujeme

Klub

Klub je v první řadě prostor, kam neprší. Jedna místnost nebo i dvě.
Představte si prostor, kde jste trávili čas, když jste dospívali. Obývací pokoj u vás doma, dětský pokoj u vašeho kamaráda nebo skautskou klubovnu. Přidejte gauč, stolní fotbálek, počítač, výtvarné potřeby a deskové hry.
Klub je však tvořen především lidmi a jejich příběhy. Je to místo, kam mohou děti a mladí lidé v určenou dobu přijít, trávit čas se svými vrstevníky a realizovat to, co je baví. Mají zde oporu v pracovnících, se kterými mohou sdílet své radosti a starosti.

Terén

Pracovník vyráží do lokality, snaží se ji poznat a mapovat, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas. Zjišťuje, co mladí lidé potřebují, reagují na ně a podněcují je k aktivnímu řešení situace a zájmu o své okolí.

Kdo k nám chodí

Děti a mladí lidé od 9 do 26 let, kterým chybí prostor pro aktivní trávení volného času. Některým z nich chybí člověk, kterému by se mohli svěřit. Potřebují oporu a podporu v dospívání – v oblasti vztahů ve skupině, školy, návykových látek a zodpovědnosti za své chování.

Koho potkáváme v terénu

Mladé lidi od 9 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas převážně venku, často pasivně, ve skupině vrstevníků. Často mají zkušenosti s rizikovým chováním jako je chození za školu, užívání návykových látek, poškozování veřejného prostoru. Mladí dospělí zase řeší problémy při vstupu na trh práce.

Co se u nás dá dělat?

 • trávit volný čas
 • probrat cokoliv, co se zrovna děje
 • nechat si pomoct se školou (doučování, úkoly, referáty)
 • poznat nové lidi
 • zahrát si fotbálek nebo deskovky
 • vyrábět a tvořit
 • poradit se o čemkoliv
 • odpočinout si
 • svěřit se o problémech

Co podnikáme?

 • výlety a vícedenní výjezdy
 • přespávačky
 • turnaje v rámci Ligy férového fotbalu
 • fotbalové tréninky
 • koloběžkové závody
 • akce pro celou komunitu
 • a mnoho dalších aktivit!

Co se v Autobusu aktuálně děje

24. 2. 2020 / autobus, hopo, krizovatka, neposeda

Oslava 20 let Neposedy

Přijměte, prosím, pozvání na oslavu organizace Neposeda, která už 20 let poskytuje komunitní sociální služby ve východní části Prahy. Byli bychom rádi, kdybychom se mohli sejít a společně toto jubileum oslavit.
Přečíst článek
17. 2. 2020 / autobus, neposeda

Schůzka v újezdském skateparku

Minulý týden jsme se v újezdském skateparku sešli se zástupci úřadu Městské části Praha 21 a společně s místními jezdci jsme se bavili o tom...
Přečíst článek
10. 2. 2020 / autobus, hopo, krizovatka, neposeda

Ohlédnutí za rokem 2019

Máme za sebou rok 2019. A jaký byl? Připravili jsme pro vás rychlou časovou osu. Stačí kliknout:) https://neposeda.org/timeline-2019/
Přečíst článek
1 2 3 10

Veřejný závazek

Poslání – Proč tu naše služba je?

NZDM a Terénní program Autobus pracuje s dospívajícími od 9 do 26 let, kteří tráví čas v lokalitách Prahy 14 a 21, a nabízí jim podporu především ve výzvách spojených s dospíváním, ale i v dalších oblastech jejich života, a v řešení obtížných životních situacích.

Usilujeme o to, aby si dospívající uvědomovali důsledky svého chování, přijímali za něj zodpovědnost a dokázali využívat zdroje (své vlastní a ve své přirozené síti), aby se zlepšovala kvalita jejich života.

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím preventivního působení, vytváření bezpečných podmínek pro trávení volného času a posilování kompetencí, které vedou ke snížení rizikového chování.

Cílová skupina

Cíle

 1. Podporovat zodpovědný přístup dospívajících k řešení běžných i obtížných životních situací.

 2. Vytvářet bezpečné prostředí, které nabízí mladým lidem prostor pro sdílení, zažití přijetí, získání podpory a zpětné vazby, a zároveň je pro ně místem trávení volného času a setkávání v rámci komunity.

 3. Rozvíjení a posilování schopností, dovedností, návyků a postojů, které snižují rizikové chování ve společnosti.

 4. Podporovat aktivní komunitní život v okrajových lokalitách Prahy, spolupracovat s místními subjekty za účelem zlepšení životních podmínek a příležitostí dospívajících, kteří zde žijí nebo tráví svůj čas.

 

Cílová skupina

Pracujeme s dospívajícími ve věku od 9 do 26 let, kteří žijí nebo tráví svůj čas na území Prahy 14 a 21, a kteří jsou zasažení nebo ohrožení nepříznivými životními situacemi.

Tyto situace vychází v případě naší cílové skupiny většinou z omezených možností trávení volného času, neúspěchů a konfliktů ve školním prostředí, nebo z problematického rodinného zázemí.

S kým nepracujeme?

S lidmi do 8 let a od 27 let, kteří nežijí nebo netráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21, a kteří nejsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací.

A dále nepracujeme:

 • s dospívajícími pod vlivem návykových látek, jejichž stav neumožňuje navázat vzájemný kontakt v rámci pravidel a zásad služby,
 • s dospívajícími, kteří se vůči nám nebo ostatním chovají ohrožujícím způsobem,
 • s dospívajícími ve špatném zdravotním stavu, který by mohl ohrozit druhé.

Aktuálně je přerušeno čerpání služby:

– intoxikovaným klientům, jejichž stav neumožňuje navázat vzájemný kontakt v rámci pravidel a zásad služby,
– klientům, kteří se vůči pracovníkům nebo ostatním chovají ohrožujícím způsobem,
– klientům ve špatném zdravotním stavu, který by mohl ohrozit druhé.

 

Zásady poskytování služby

 • Usilujeme o maximální možnou nízkoprahovost, tedy o maximální možnou dostupnost služby v čase a prostoru, bez bariér ekonomických (sociální služby jsou zdarma), sociálních (postavení a orientace ve společnosti), psychických (např. možnost zůstat v anonymitě, respekt k vůli a názorům a rozhodnutím klienta, k jeho soukromí).

 • Principem naší práce je partnerský přístup založený na respektu – přistupujeme k našim klientům jako k sobě rovným, předáváme jim veškeré informace, které se jich týkají.  Zajímáme se o názory a postoje našich klientů a respektujeme je, ať jsou jakékoliv.

 • Klademe důraz na prevenci. Usilujeme o vytváření a udržování bezpečného prostředí a maximální odbornost námi poskytovaných služeb.

 • Při práci dbáme na dodržování etických norem – řídíme se etickým kodexem sociálních pracovníků a organizace Neposeda, z.ú. Situace, které jsou obtížné z pohledu etiky, jsou předmětem intervizí, externě vedených supervizí a metodických porad.

 • Služby plánujeme a poskytujeme v kontextu lokality – zajímáme se o místní komunitu,  snažíme se přispívat k jejímu zdravému vývoji a reagovat na její potřeby.

Způsoby poskytování služby

Sociální službu poskytujeme:

 • ambulantní formou – nízkoprahový klub
 • terénní formou – terénní program

Práva a povinnosti klientů

Naši klienti mají v průběhu využívání služby právo:

– zůstat v anonymitě (využívat službu pouze pod křestním jménem nebo přezdívkou)
– mluvit s pracovníky (povídat si, poradit se, požádat o pomoc)
– zapojovat se do dění dle vlastního uvážení (nezapojovat se, ovlivňovat dění kolem sebe)
– stěžovat si na cokoliv, co se jim nelíbí
– vědět, jaké záznamy si o naší spolupráci pořizujeme

Povinnosti, které musí klienti splňovat, aby mohli využívat našich služeb:

– uzavřít smlouvu o poskytování služeb
– dodržovat pravidla
– respektovat pokyny pracovníků

Základní pravidla využívání našich služeb:

– žádné násilí
– žádné návykové látky
– žádné ničení majetku
– dodržování respektu

V případě porušení pravidel mají pracovníci možnost udělit následující sankce:

– přerušení čerpání služby
– alternativní sankce (například náhrada způsobené škody)
– ukončení spolupráce (v případě hrubého porušení pravidel)

Podmínky ukončení spolupráce:

– klient má právo ukončit spolupráci kdykoliv bez udání důvodu – v takovém případě o tom informuje pracovníka ústně, případně písemnou formou přes některý z komunikačních kanálů
– pracovníci mohou ukončit spolupráci s klientem v následujících případech:
– klient hrubě porušil pravidla
– klient nemá s pracovníky na čem pracovat
– klient nevyužil žádné služby po dobu 12 měsíců
– klient dosáhne 27 let (na tuto situaci je předem upozorněn a v případě potřeby mu pracovník pomůže vyhledat jinou návaznou službu)
– organizace se dostane do závažných problémů (dlouhodobá nemoc pracovníků, nedostatek financí, výpověď smlouvy o pronájmu prostor, apod.)

Kdo stojí za programem Autobus

Bc. Jakub Vokurka

vedoucí Autobusu, sociální pracovník

email: jakub@neposeda.org
mobil: 778 538 275

Bc. Karolína Matochová

zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice

email: karolinam@neposeda.org

Bc. Václav Samuel Sládek

sociální pracovník

email: samuel@neposeda.org

Tereza Krýdová

pracovnice v sociálních službách

email: tereza@neposeda.org

Kvalita & profesionalita

Neustále pracujeme na rozvoji našich služeb. Autobus na podzim roku 2018 úspěšně prošel rozvojovým auditem České asociace streetwork (87 %): „Zařízení zaslalo předem velmi kvalitně a konkrétně zpracovanou metodiku, která je šitá na míru konkrétním podmínkám služby. Zařízení usiluje o neustálé zlepšování kvality své služby a pracovníci spolu o dalších možnostech rozvoje hodně komunikují, což se na kvalitě služby pozitivně odráží. Domníváme se, že zařízení poskytuje klientům kvalitní služby, na jejichž zkvalitňování dále pracuje a vnímáme velký potenciál současného týmu.“

Nízkoprahový klub

Pondělí 13:00-18:00
Úterý 13:00-18:00
Středa 13:00-18:00 (individuální konzultace)
Čtvrtek 13:00-18:00

Adresa:U Hostavického potoka 830/24
Telefon: 778 538 275
E-mail: autobus@neposeda.org

Terénní program

Úterý 13:00-18:00
Středa 13:00-18:00
Čtvrtek 13:00-18:00