Terénní program a klub Autobus

Dospívajícím nabízíme podporu a pomoc v situacích, ve kterých si nevědí rady. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Pořádáme pro děti a dospívající volnočasové a vzdělávací aktivity, které je baví. Nabízíme jim smysluplné a bezpečné trávení volného času. Poskytujeme jim prostor pro nalezení nových kamarádů.

Služba je poskytována ZDARMA. Obrátit se na nás může dospívající nebo rodič z Prahy 14, 21, Klánovic nebo Běchovic.

Jak pracujeme

Klub

Klub je v první řadě prostor, kam neprší. Jedna místnost nebo i dvě.
Představte si prostor, kde jste trávili čas, když jste dospívali. Obývací pokoj u vás doma, dětský pokoj u vašeho kamaráda nebo skautskou klubovnu. Přidejte gauč, stolní fotbálek, počítač, výtvarné potřeby a deskové hry.
Klub je však tvořen především lidmi a jejich příběhy. Je to místo, kam mohou děti a mladí lidé v určenou dobu přijít, trávit čas se svými vrstevníky a realizovat to, co je baví. Mají zde oporu v pracovnících, se kterými mohou sdílet své radosti a starosti.

Terén

Pracovník vyráží do lokality, snaží se ji poznat a mapovat, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas. Zjišťuje, co mladí lidé potřebují, reagují na ně a podněcují je k aktivnímu řešení situace a zájmu o své okolí.

Kdo k nám chodí

Děti a mladí lidé od 9 do 26 let, kterým chybí prostor pro aktivní trávení volného času. Některým z nich chybí člověk, kterému by se mohli svěřit. Potřebují oporu a podporu v dospívání – v oblasti vztahů ve skupině, školy, návykových látek a zodpovědnosti za své chování.

Koho potkáváme v terénu

Mladé lidi od 9 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas převážně venku, často pasivně, ve skupině vrstevníků. Často mají zkušenosti s rizikovým chováním jako je chození za školu, užívání návykových látek, poškozování veřejného prostoru. Mladí dospělí zase řeší problémy při vstupu na trh práce.

Co se u nás dá dělat?

 • trávit volný čas
 • probrat cokoliv, co se zrovna děje
 • nechat si pomoct se školou (doučování, úkoly, referáty)
 • poznat nové lidi
 • zahrát si fotbálek nebo deskovky
 • vyrábět a tvořit
 • poradit se o čemkoliv
 • odpočinout si
 • svěřit se o problémech

Co podnikáme?

 • výlety a vícedenní výjezdy
 • přespávačky
 • turnaje v rámci Ligy férového fotbalu
 • fotbalové tréninky
 • koloběžkové závody
 • akce pro celou komunitu
 • a mnoho dalších aktivit!

Co se v Autobusu aktuálně děje

3. 2. 2021 / autobus, neposeda

Autobus a EnZetko v České televizi

Minulý rok se u nás stavila Česká televize a dnes se můžete konečně podívat, jak vlastně funguje NZDM Autobus a aplikace EnZetko.
Přečíst článek
30. 11. 2020 / autobus, neposeda

Spustili jsme komunitní půjčovnu

Pokud sháníte knížky z povinné literatury, četbu pro menší děti, nebo třeba outdoor vybavení, můžeme vám je zdarma půjčit u...
Přečíst článek
29. 11. 2020 / autobus, neposeda

Reportáž Radiožurnálu o tom, jak naše NZDM pomáhají se školou

Tento týden u nás natáčel Radiožurnál reportáž o tom, jak na klubech a v terénu pomáhají pracovníci NZDM se školou...
Přečíst článek

Veřejný závazek

Poslání – Proč tu naše služba je?

NZDM a Terénní program Autobus pracuje s dospívajícími od 9 do 26 let, kteří tráví čas v lokalitách Prahy 14 a 21, a nabízí jim podporu především ve výzvách spojených s dospíváním, ale i v dalších oblastech jejich života, a v řešení obtížných životních situacích.

Usilujeme o to, aby si dospívající uvědomovali důsledky svého chování, přijímali za něj zodpovědnost a dokázali využívat zdroje (své vlastní a ve své přirozené síti), aby se zlepšovala kvalita jejich života.

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím preventivního působení, vytváření bezpečných podmínek pro trávení volného času a posilování kompetencí, které vedou ke snížení rizikového chování.

Cílová skupina

Cíle

 1. Podporovat zodpovědný přístup dospívajících k řešení běžných i obtížných životních situací.

 2. Vytvářet bezpečné prostředí, které nabízí mladým lidem prostor pro sdílení, zažití přijetí, získání podpory a zpětné vazby, a zároveň je pro ně místem trávení volného času a setkávání v rámci komunity.

 3. Rozvíjení a posilování schopností, dovedností, návyků a postojů, které snižují rizikové chování ve společnosti.

 4. Podporovat aktivní komunitní život v okrajových lokalitách Prahy, spolupracovat s místními subjekty za účelem zlepšení životních podmínek a příležitostí dospívajících, kteří zde žijí nebo tráví svůj čas.

 

Cílová skupina

Pracujeme s dospívajícími ve věku od 9 do 26 let, kteří žijí nebo tráví svůj čas na území Prahy 14 a 21, a kteří jsou zasažení nebo ohrožení nepříznivými životními situacemi.

Tyto situace vychází v případě naší cílové skupiny většinou z omezených možností trávení volného času, neúspěchů a konfliktů ve školním prostředí, nebo z problematického rodinného zázemí.

S kým nepracujeme?

S lidmi do 8 let a od 27 let, kteří nežijí nebo netráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21, a kteří nejsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací.

A dále nepracujeme:

 • s dospívajícími pod vlivem návykových látek, jejichž stav neumožňuje navázat vzájemný kontakt v rámci pravidel a zásad služby,
 • s dospívajícími, kteří se vůči nám nebo ostatním chovají ohrožujícím způsobem,
 • s dospívajícími ve špatném zdravotním stavu, který by mohl ohrozit druhé.

Aktuálně je přerušeno čerpání služby:

– intoxikovaným klientům, jejichž stav neumožňuje navázat vzájemný kontakt v rámci pravidel a zásad služby,
– klientům, kteří se vůči pracovníkům nebo ostatním chovají ohrožujícím způsobem,
– klientům ve špatném zdravotním stavu, který by mohl ohrozit druhé.

 

Zásady poskytování služby

 • Usilujeme o maximální možnou nízkoprahovost, tedy o maximální možnou dostupnost služby v čase a prostoru, bez bariér ekonomických (sociální služby jsou zdarma), sociálních (postavení a orientace ve společnosti), psychických (např. možnost zůstat v anonymitě, respekt k vůli a názorům a rozhodnutím klienta, k jeho soukromí).

 • Principem naší práce je partnerský přístup založený na respektu – přistupujeme k našim klientům jako k sobě rovným, předáváme jim veškeré informace, které se jich týkají.  Zajímáme se o názory a postoje našich klientů a respektujeme je, ať jsou jakékoliv.

 • Klademe důraz na prevenci. Usilujeme o vytváření a udržování bezpečného prostředí a maximální odbornost námi poskytovaných služeb.

 • Při práci dbáme na dodržování etických norem – řídíme se etickým kodexem sociálních pracovníků a organizace Neposeda, z.ú. Situace, které jsou obtížné z pohledu etiky, jsou předmětem intervizí, externě vedených supervizí a metodických porad.

 • Služby plánujeme a poskytujeme v kontextu lokality – zajímáme se o místní komunitu,  snažíme se přispívat k jejímu zdravému vývoji a reagovat na její potřeby.

Způsoby poskytování služby

Sociální službu poskytujeme:

 • ambulantní formou – nízkoprahový klub
 • terénní formou – terénní program

Práva a povinnosti klientů

Naši klienti mají v průběhu využívání služby právo:

– zůstat v anonymitě (využívat službu pouze pod křestním jménem nebo přezdívkou)
– mluvit s pracovníky (povídat si, poradit se, požádat o pomoc)
– zapojovat se do dění dle vlastního uvážení (nezapojovat se, ovlivňovat dění kolem sebe)
– stěžovat si na cokoliv, co se jim nelíbí
– vědět, jaké záznamy si o naší spolupráci pořizujeme

Povinnosti, které musí klienti splňovat, aby mohli využívat našich služeb:

– uzavřít smlouvu o poskytování služeb
– dodržovat pravidla
– respektovat pokyny pracovníků

Základní pravidla využívání našich služeb:

– žádné násilí
– žádné návykové látky
– žádné ničení majetku
– dodržování respektu

V případě porušení pravidel mají pracovníci možnost udělit následující sankce:

– přerušení čerpání služby
– alternativní sankce (například náhrada způsobené škody)
– ukončení spolupráce (v případě hrubého porušení pravidel)

Podmínky ukončení spolupráce:

– klient má právo ukončit spolupráci kdykoliv bez udání důvodu – v takovém případě o tom informuje pracovníka ústně, případně písemnou formou přes některý z komunikačních kanálů
– pracovníci mohou ukončit spolupráci s klientem v následujících případech:
– klient hrubě porušil pravidla
– klient nemá s pracovníky na čem pracovat
– klient nevyužil žádné služby po dobu 12 měsíců
– klient dosáhne 27 let (na tuto situaci je předem upozorněn a v případě potřeby mu pracovník pomůže vyhledat jinou návaznou službu)
– organizace se dostane do závažných problémů (dlouhodobá nemoc pracovníků, nedostatek financí, výpověď smlouvy o pronájmu prostor, apod.)

Kdo stojí za programem Autobus

Bc. Jakub Vokurka

vedoucí Autobusu, sociální pracovník

email: jakub@neposeda.org
mobil: 778 538 275

Ladislav Přibilík

kontaktní pracovník

email: lada@neposeda.org

Bc. Adéla Škvorová

kontaktní pracovník

email: adela@neposeda.org

Bc. Vendula Kunová

kontaktní pracovnice

email: vendula@neposeda.org

Kvalita & profesionalita

Neustále pracujeme na rozvoji našich služeb. Autobus na podzim roku 2018 úspěšně prošel rozvojovým auditem České asociace streetwork (87 %): „Zařízení zaslalo předem velmi kvalitně a konkrétně zpracovanou metodiku, která je šitá na míru konkrétním podmínkám služby. Zařízení usiluje o neustálé zlepšování kvality své služby a pracovníci spolu o dalších možnostech rozvoje hodně komunikují, což se na kvalitě služby pozitivně odráží. Domníváme se, že zařízení poskytuje klientům kvalitní služby, na jejichž zkvalitňování dále pracuje a vnímáme velký potenciál současného týmu.“

Nízkoprahový klub

Pondělí 13:00-18:00
Úterý 13:00-18:00
Středa 13:00-18:00 (individuální konzultace)
Čtvrtek 13:00-18:00

Adresa:U Hostavického potoka 830/24
Telefon: 778 538 275
E-mail: autobus@neposeda.org

Terénní program

Úterý 13:00-18:00
Středa 13:00-18:00
Čtvrtek 13:00-18:00

Naše organizace je prostřednictvím Autobus zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.