Etický kodex organizace Neposeda, z.ú. je souborem pravidel chování a jednání zaměstnanců vycházející z principů organizace, který vymezuje standard profesionálního jednání.

My, zaměstnanci Neposedy, přijímáme tento Etický kodex za závazný.

Obecné zásady

Nízkoprahové a terénní sociální služby jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských právech, které jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod. Dbáme proto na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v relevantních dokumentech, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídíme Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.

Ctíme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, rodinný stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy uplatňujeme ve svém profesním přístupu.

Respektujeme právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob.

Pomáháme jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdružení občanů svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.

Dáváme přednost profesní odpovědnosti před vlastními zájmy.

Usilujeme o vysokou odbornou úroveň námi poskytovaných programů, přičemž poskytujeme pouze takové služby, které naplňují příslušné standardy.

Etický kodex

Vztah s klienty

Klient je pro nás při poskytování služeb vždy v pozici partnera. Respektujeme jej, zejména jeho osobnost, přání, rozhodnutí, soukromí a důstojnost, se všemi právy a povinnostmi, podporujeme jej k vědomí vlastní odpovědnosti.

Jednáme tak, aby nebyla poškozována důstojnost a lidská práva klientů.

Vždy se soustředíme na klienta – naslouchat neznamená pouze poslouchat, ale vnímat celého člověka a porozumět sdělení.

Zachováváme nestranný postoj. V každé pracovní situaci volíme profesionální pohled na její řešení. Podporujeme klienty při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení jejich problémů.

Prosazujeme rovný přístup ke každému klientovi. Pomáháme všem klientům se stejným úsilím a bez jakékoli formy diskriminace. Jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímáme se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usilujeme o rozpoznání všech aspektů života člověka. Zaměřujeme se na silné stránky jednotlivců, skupin a komunit, a tak podporujeme jejich zmocnění.

Bezprostředně a otevřeně komunikujeme s klientem o všech záležitostech, které se ho týkají. Poskytované služby přizpůsobujeme zvykům a individuálnímu způsobu života klientů, se zachováním jejich důstojnosti. Respektovat přání a rozhodnutí klientů je naší povinností, i přesto že máme na věc jiný názor.

Klienta podporujeme a motivujeme takovým způsobem, aby se mohl sám rozvíjet či udržovat svůj stav/potenciál. Motivaci směřujeme k nejlepšímu možnému výkonu klienta, nikoliv k naší představě o tom, co by měl klient dokázat. Věci, které klient zvládne sám, za něj neděláme.

V každé situaci mluvíme, jednáme a chováme se tak, aby klient nabyl pocitu bezpečí a podpory.

Shromažďujeme pouze informace nezbytně nutné pro poskytování služeb. Chráníme klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadujeme s ohledem na jejich potřebnost a zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Klienta informujeme o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytneme bez jeho souhlasu. Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují ke klientům. O jejich záležitostech nemluvíme před nepovolanými lidmi ani na nevhodných místech, a to ani po skončení práce v organizaci. Každý klient má přístup ke všem informacím týkajících se jeho osoby.

Předcházíme závislosti klienta na službě.

Jsme si vědomi svých odborných a profesních omezení. Pokud s klientem nemůžeme sami pracovat, předáváme mu informace o dalších formách pomoci.

Vztah k zaměstnavateli

Jsme důležitou součástí organizace, vytváříme její pevné základy.
Snažíme se o růst zdravého prostředí pro otevřenou komunikaci. Naší snahou je udržení a zvyšování úrovně kvality služeb. Svým aktivním přístupem (jednáním a nápady) ovlivňujeme pracovní postupy a obohacujeme je o nové prvky. Podílíme se na vytváření prostředí, které umožňuje naplňování zásad tohoto kodexu.

Máme zájem o svůj odborný růst – jsme povinni se dále vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese, pracujeme pod supervizí.

Jsme povinni pracovat v souladu s metodikami a vnitřními předpisy a dodržovat a ctít zásady organizace, jsme loajální vůči svému zaměstnavateli.

Každý z nás je samostatnou jednotkou s vlastním přínosem. Zavazujeme se k řádnému plnění povinností vyplývajících z naší pozice. Jednáme zopovědně a hospodárně (tak, jako bychom zacházeli s vlastními prostředky, věcmi).

Známe hranice možností organizace (limity poskytovaných služeb), nepřesahujeme je a podle nich volíme své jednání.

Vztah k zaměstanancům

Pro efektivní fungování týmu je zásadní spolupráce, otevřenost, upřímnost, vzájemná motivace a podpora.

Respektujeme své kolegy, jejich zkušenosti, znalosti, způsob práce a individuální přístup. Navzájem si své zkušenosti předáváme, umíme je od ostatních přijímat. Vyhledáváme a rozšiřujeme spolupráci s odbornými pracovníky, a tím zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb.

Pracujeme solidárně ve prospěch klientů a pracovního týmu. Zásadní je přesné předávání informací ve správný čas, objektivita, spolehlivost a vzájemná podpora. Můžeme se na sebe navzájem spolehnout. Pracovní vztah je pro nás důležitější než osobní sympatie.

Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjdařujeme na vhodném místě a vhodným způsobem.
Se svými kolegy aktivně diskutujeme o etických tématech. Jsme odpovědni za to, že naše rozhodnutí budou eticky podložená.

Vztah k veřejnosti

Máme svůj podíl na budování dobrého jména organizace a svým vystupováním ji dobře reprezentujeme.
Ke každému, s kým o organizaci hovoříme, přistupujeme vstřícně a slušně. Není přípustné vystupovat tak, jako by nás člověk svým dotazem či potřebou pomoci zaneprázdňoval nebo obtěžoval.
Usilujeme o pozitivní prezentaci cílové skupiny se zdůrazněním jejího významu pro společnost a snažíme se odstraňovat předsudky vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením. Pokušíme se kladním směrem měnit pohled veřejnosti.

Máme právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.

Zasazujeme se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcujeme změny v zákonech, v politice státu iv politice mezinárodní.

Působíme na rozšíření možností a příležitostí ke zlelpšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným jedincům a skupinám.

Uznáváme, že jsme odpovědni za své jednání vůči osobám, se kterými pracujeme, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto zodpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu.

Vztah k povolání a odbornosti

Dbáme na dodržování a zvyšování profesní prestiže. Upozorňujeme vhodným způsobem na prokazatelně nekvalitní a neodborné poskytování služeb.
Usilujeme o zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových postupů a metod.
Jsme odpovědni za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik. Uvědomujeme si, že tvoří základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.
Pro svůj odborný růst využíváme znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků. Své znalosti a dovednosti rozšiřujeme v celé oblasti sociální práce.

Spolupracujeme se školami sociální práce, abychom podpořili studenty oboru při získávání kvalitního praktického výcviku a aktuální praktické znalosti.

Jsme si vědomi profesních hranic.

Řešení etických otázek

Respketujeme etické otázky s výkonem profese. Usilujeme o jejich řešení za využití standardních prostředků. Závažné etické otázky postupujeme k řešení v rámci externí supervize. Každý člen týmu má možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.