HoPo – nízkoprahový klub a terénní program

Dospívajícím nabízíme podporu a pomoc v situacích, ve kterých si nevědí rady. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Pořádáme pro děti a dospívající volnočasové a vzdělávací aktivity, které je baví. Nabízíme jim smysluplné a bezpečné trávení volného času. Poskytujeme jim prostor pro nalezení nových kamarádů.

Služba je poskytována ZDARMA. Obrátit se na nás může dospívající nebo rodič z Horních Počernic.

Jak pracujeme

Nízkoprahový klub a terénní program HoPo poskytujeme od října 2012. Pomáháme dospívajícím úspěšně zvládnout cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se nechovali rizikovým způsobem, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Pracujeme s mladými lidmi od 9 do 26 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20 a kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Výlety a výjezdy

Několikrát do roka vyjíždíme s dospívajícími na jedno nebo více denní výjezdy do přírody, za poznáním i za zábavou.

Volnočasové aktivity

Každý den pořádáme sportovní i volnočasové aktivity jakými je např. hraní deskových her, fotbal, airsoft, vaření, kreativní tvorba…

Relax a kamarádi

Klub nabízí prostor pro vypnutí od všedních starostí a možnost seznámit se s novými lidmi v různých věkových i zájmových skupinách.

Co se v HoPo aktuálně děje

5. 4. 2020 / autobus, hopo, neposeda

Tipy, jak zvládnout školu doma

Zvládat školu doma může být docela výzva. NZDM Autobus má pro všechny pár tipů, jak to zvládnout co nejlíp.
Přečíst článek
20. 3. 2020 / autobus, hopo, neposeda

NDZM dostává novou kreativní podobu

Všechno zlé je k něčemu dobré. NDZM dostává novou kreativní podobu. Klienti i sociální pracovníci hledají společně nejrůznější způsoby,jak být...
Přečíst článek
24. 2. 2020 / autobus, hopo, krizovatka, neposeda

ZRUŠENO! – Oslava 20 let Neposedy

Omlouváme se všem, kteří se těšili na oslavu našich narozenin. Oslava je z důvodu preventivních opatřeních zrušena!
Přečíst článek

Veřejný závazek

Poslání – Proč tu naše služba je?

Dospívání je významné životní období. Přináší mnoho zátěžových situací a nových výzev. V sociální službě Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HoPo (dále jen HoPo) se snažíme o to, aby dospívající úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se dospívající rizikovým způsobem nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní důsledky svého chování pro sebe, své vrstevníky a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

Přečíst celý veřený závazek

Cíle – Čeho chceme u dospívajících, se kterými pracujeme, dosáhnout?

 1. Dospívající, se kterými pracujeme, vědí, jaké důsledky může mít rizikové chování. Snaží se proto nechovat rizikovým způsobem v běžném životě ani v náročných situacích.
 2. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou přesvědčeni o tom, že dokáží ovlivnit svůj život vlastními silami.
 3. Dospívající, se kterými pracujeme, umí požádat o podporu v situacích, ve kterých si nejsou jisti a které jsou pro ně náročné.
 4. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou se svým životem spokojení. Pokud vnímají, že s některými oblastmi života spokojeni nejsou, usilují o jejich zlepšení společensky přijatelným způsobem.
 5. Dospívající, se kterými pracujeme, nacházejí způsoby, jak se prosadit a uplatnit ve společnosti přijatelným způsobem. Získávají náhled sami na sebe a své možnosti, na své slabé a silné stránky. Seznamují se s hodnotami pokory a usmíření. Stávají se tak obohacením nejen sobě, ale i občanské společnosti.

Způsoby poskytování služby – Sociální službu poskytujeme:

 1. ambulantní forma
  Nízkoprahový klub HoPo, realizován na adrese Božanovská 2098, Horní Počernice,
 2. terénní forma
 • terénní program HoPo, realizován v ulicích, parcích a veřejných prostranstvích v oblasti Praha 20 – Horní Počernice,
 • terén na škole – realizován na základních školách v Horních Počernicích a jejich okolí (nejintenzivnější spolupráce se ZŠ Chvaly od školního roku 2015/2016)
 • online – prostředí internetových sociální sítí (převážně Facebook). Tuto formu vnímáme jako doplněk ambulantní formy. Viz facebook metodika.

Cílová skupina (CS)

Pracujeme s dospívajícími, kteří:

 1. jsou ve věku od 11 do 18 let (ambulantní forma – klub) a od 11 do 26 let (terénní forma – terén) a čelí mnoha vývojovým úkolům;
 2. bydlí, studují, pracují, nebo tráví čas v lokalitě Prahy 20
 3. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací:
 • chovají se rizikovým způsobem (např. šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.),
 • nejsou spokojeni se svým životem,
 • myslí si, že svůj život nemohou sami svým jednáním ovlivnit,
 • nemluví o tom, co je trápí,
 • znají jen několik možností zvládání zátěžových situací, které jsou většinou rizikové (např. agrese, záškoláctví, užívání návykových látek)

S kým nepracujeme:

 1. Na klubu s lidmi do 10 let a od 19 let,
 2. v terénu s lidmi do 10 let a od 27 let,
 3. S lidmi, kteří nebydlí, nestudují, nepracují, nebo netráví čas v lokalitě Prahy 20.
 4. S lidmi, kteří nejsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací.

Dále nepracujeme s lidmi:

 1. chovajícími se v rozporu s pravidly využívání naší služby a toto své chování nehodlají měnit
 2. pod evidentním vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, která znemožňuje konstruktivní práci s nimi;
 3. ve zdravotním stavu, který by mohl ohrozit druhé nebo významně negativně ovlivňuje jejich chování;
 4. jejichž psychické, kognitivní či komunikační schopnosti neumožňují efektivní komunikaci a tudíž i sociální práci s nimi (mentální retardace, neschopnost komunikovat běžným jazykem – hluchota, němota, neznalost českého jazyka)

Výjimky z cílové skupiny:

V těchto situacích se může aktuálně přítomný pracovní tým služby dohodnout na udělení výjimky a na klubu i v terénu pracovat s osobami z širší věkové skupiny 6-26 let vymezené jako standardní cílová skupina pro sociální službu NZDM  zákonem 108/2006 (§ 62 odst. 1):

 • osoba je příslušníkem vrstevnické skupiny (party, neformální skupiny přátel, kamarádů, spolužáků, spolupracovníků), která svým věkem spadá do standardní cílové skupiny ambulantní nebo terénní formy služby;
 • osoba čelí akutním problémům či krizi pramenící z její nepříznivé sociální situace.

Nejčastějším příkladem výjimky jsou lidé „pod 11 let“ s pevnou vazbou na skupinu spadající CS, která projevuje známky rizikového chování (kouření, pití alkoholu, záškoláctví, sebepoškozování, drobná kriminalita aj.). Práce s nimi nám přijde smysluplná, protože tito jedinci jsou vzhledem k nízkému věku nejvíce ohroženi a není pro ně vhodná návazná služba, kterou by chtěli nebo mohli využívat. Tito mladší klienti do služby časem „dorostou“. Starším klientům se snažíme vyhledat vhodnou návaznou službu, kterou často bývá program Křižovatka.

Zásady poskytování služby – Jak to nabízíme? (slovy ke klientovi)

 • Usilujeme o přirozený KOntakt a zdravou KOmunikaci v zájmu celé KOmunity (TriKO). Klademe důraz na zdravý vývoj místní komunity.
 • Usilujeme o maximální možnou nízkoprahovost, tedy o maximální možnou dostupnost služby v čase a prostoru, bez bariér ekonomických (naše služby jsou zdarma), sociálních a psychologických (např. můžeš zůstat v anonymitě, respektujeme tvé soukromí, názory a rozhodnutí, bráníme diskriminaci).
 • Principem naší práce je partnerský přístup – přistupujeme k tobě jako k sobě rovnému, předáváme ti veškeré informace, které se tě týkají, ptáme se tě na tvé názory a postoje.
 • Usilujeme o maximální možnou bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb. Klademe důraz na prevenci.
 • Při práci s tebou dbáme na dodržování etických norem – respektujeme etický kodex organizace, etické otázky jsou předmětem intervizí, metodických porad a externě vedené supervize

Kdo stojí za programem HoPo

Jakub Vokurka, DiS.

vedoucí HoPo, sociální pracovník

email: jakub@neposeda.org
mobil: 778 538 275

Bc. Zuzana Férová

zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice, klíčová osoba za terén

email: zuzka@neposeda.org
mobil: 739 491 638

Petra Jurošková, BcA.

pracovnice v sociálních službách

email: petra@neposeda.org

Tady můžeš být ty

Kvalita & profesionalita

Neustále pracujeme na rozvoji našich služeb. Máme pravidelné porady, klientské intervize, supervize, metodické dny a plánování. Velkou pozornost věnujeme kontinuálnímu vzdělávání pracovníků. HoPo již dvakrát úspěšně prošlo rozvojovým auditem České asociace streetwork (na podzim roku 2014 na 94%; na jaře roku 2019 na 88%).

“Současný tým kontaktních pracovníků se projevuje velkou mírou zápalu do práce s cílovou skupinou, další silnou stránkou je dovednost budovat bezpečné vztahy s klienty. Oceňujeme originální způsob navázání specifické skupiny mladých, kteří by pravděpodobně službu jinak nevyužívali, a to formou tzv.
domovské skupiny Všehotroši. Je vidět, že o smyslu práce přemýšlí, diskutuje, hledá nová řešení a přístupy, inspiruje se mimo organizaci v rámci vzdělávání, konferencí a stáží, je aktivním hráčem v mnoha platformách a často hybatelem debat a změn. (…) Tým se projevuje značnou mírou sebereflexe a otevřenosti v komunikaci, má velký potenciál službu posouvat dále, rozvíjet metody práce a zasahovat široké spektrum potřeb cílové skupiny.” (Audit ČAS, 2019)

Nízkoprahový klub

Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 13:00 – 18:00
Středa 13:00 – 18:00
Čtvrtek 13:00 – 18:00

Adresa: Náchodská 79, Praha 20 – Horní Počernice
Telefon: 778 713 719 (klub) | 778 538 281 (terén)
E-mail: hopo@neposeda.org

Terénní program

Úterý 11:00-18:00
Středa 11:00-18:00
Čtvrtek 12:00-19:00

Naše organizace je prostřednictvím HoPo zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.