Darovací podmínky Neposeda, z.ú.

Preambule

Neposeda, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, provozuje terénní program Křižovatka pro dospělé, 3 nízkoprahové kluby a terénní programy Autobus, HoPo, Běcho a program Bydlení-Sociální služba Prevence ztráty bydlení. Stará se o osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené rodiny a rodiny, které se nečekaně ocitly v nouzi. Pomáhá dospívajícím úspěšně zvládnout cestu z dětství do dospělosti, usiluje o to, aby se nechovali rizikovým způsobem a vnímali pozitivní i negativní dopady svého chování pro sebe i pro společnost. Nabízím jim volnočasové aktivity, anonymní pomoc s řešením problémů. Je první a jedinou technologickou sociální službou v České republice.

  1. Obecná ustanovení

Internetové stránky na doméně https://neposeda.org/fund-shop/  (dále jen „E-shop“) jsou provozované a spravované organizací Neposeda, z.ú., IČ 69793298, se sídlem Šimanovská 47, Kyje, 198 00, Praha 9, zapsaný ve veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 296. (dále jen „Neposeda, z.ú.“) Tyto podmínky darování upravují vztah mezi Neposeda z.ú. a dárcem (dále jen „dárce“), který má zájem darovat finanční částku na účet Neposeda, z.ú. prostřednictvím výběru položek z E-shopu Neposeda, z.ú.

  1. Dar a potvrzení o daru neziskové organizaci pro daňové účely

Webové rozhraní E-shopu https://neposeda.org/fund-shop/ obsahuje informace o položkách, které jsou nezbytné pro chod Neposeda, z.ú. a pro plnění jejího poslání a cílů. Za účelem poskytnutí daru dárce vybere konkrétní položku či položky a jejich množství z katalogu https://neposeda.org/fund-shop/, tímto dojde k určení částky, kterou má dárce zájem darovat, dále klikne na odkaz „darovat“ nebo „přidat do košíku“ a následně vyplní osobní údaje, nezbytné pro zaplacení a pro vystavení potvrzení o daru neziskové organizaci pro daňové účely. K zaplacení může dárce použít některou z následujících platebních metod: platba platební kartou on-line, platba přes Google Pay, Apple pay, platba přes GoPay peněženku.

Připsáním finanční částky na účet Neposeda.z.ú. podle zde popsaných podmínek dochází k poskytnutí daru a tím k uzavření darovací smlouvy mezi dárcem na straně jedné a Neposeda, z.ú., na straně druhé. Písemná darovací smlouva k jednotlivým darům není generována, dárci je automaticky vygenerováno potvrzení o daru neziskové organizaci pro daňové účely, které je zasláno elektronicky na emailovou adresu poskytnutou dárcem. Dárce pro tyto účely spolu se zvolenou finanční částkou poskytne provozovateli údaje, které jsou nezbytné pro vystavení potvrzení o daru pro daňové účely. ¨

  1. Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby včetně zaměstnanců odečíst hodnoty bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnoty darů, pokud hodnoty bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně.

  1. Ochrana osobních údajů

Neposeda,z.ú. je provozovatelem E-shopu a je správcem osobních údajů, které mu jsou poskytnuty dárcem. Zavazuje se, že bude tyto údaje spravovat a nakládat s nimi v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Veškeré informace poskytnuté dárcem provozovateli jsou důvěrné. Správce bude spravovat osobní údaje v rozsahu mu poskytnutém při procesu darování, za účelem evidence darů, plnění právních povinností provozovatele, informování o možnostech dárcovství, péče o dárce formou pozvánek na akce organizované provozovatelem.

Osobní údaje budou provozovatelem uloženy po dobu určenou právními předpisy, jinak po dobu 3 let od posledního kontaktu s dárcem, pokud nepožádá dřív o výmaz těchto údajů.

Osobní údaje Neposeda, z.ú. jako provozovatel nezcizuje třetím osobám s výjimkou smluvních partnerů, které umožňují komunikaci s dárcem, jedná se zejména platební brána a Google Analytics..

Dárce je oprávněn požádat o informace, jak je s jeho osobními údaji nakládáno, má právo na opravu a aktualizaci osobních údajů, dále právo odebrat souhlas, pokud byl udělen, požadovat výmaz a to písemně, např. emailem nebo doručením na adresu k tomu určenou. V případě pochybností o dodržování zákonných povinností při nakládáním s osobními údaji má dárce právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na provozovatele jsou: Neposeda, k.ú., IČ 69793298, se sídlem Šimanovská 47, Kyje, 198 00, Praha 9, zapsaný ve veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 296, email: info@neposeda.org .

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto  podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách https://neposeda.org/fund-shop/.  Neposeda,z.ú. je oprávněn tyto darovací podmínky měnit a doplňovat. Pro dárce jsou závazné podmínky, které jsou zveřejněny v okamžiku uzavření darovací smlouvy.